Merhaba siteme hoş geldiniz. Sitemde Matematik, Fizik, Geometri, Kimya, Felsefe, Bilim, Teknoloji, Web Tasarım, Kodlama, Genel Kültür... gibi hayata dair bir çok alanda içerik bulabilirsiniz. Öğrendiğim veya bildiğim şeyleri paylaşmaktan zevk ve onur duyarım. Bilgiyle kalın!

Ziya Paşa beyitleri, muhteşem...

Canan gide rindan dağıla mey ola rizan
Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde?
Sevgililer gitse, aşıklar dağılsa, şaraplar dökülse,
Böyle gecenin hayır umulur mu seherinde?

İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez
Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.

Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın
Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın?

Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın
Adem görünen harları âdem mi sanırsın?

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Aynası iştir kişinin söze bakılmaz,
Şahsın görünür aklının yüksekliği eserinde.

Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet
Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.

Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.

Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından
Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.

Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
Milyonla çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yükseltilerek baş tacı edilir; 
birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.

İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
İnsana bağlılık yakışır, görse de [bunun aksi] kabul,
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.


Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım
Gördüğüm yetimlere babalık yaptım.

Kalkın ey Felah-ı Vatan dediler, kalktık
Herkes oturdu, biz ayakta kaldık.

Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez
Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.

Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib
Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir?

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun
Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?

En ummadığın kişi ortaya çıkartır sırlarını derindekinin
Sen herkesi kör, evreni sersem mi sanırsın?

İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada
Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.

Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar
Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
Olgun kişileri [bilgeleri] çekemez eksikliği olanlar
Gece kuşlarının gözü rahatsız olur ışıktan.

Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan.

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.
Müslüman olmayanların ülkelerini gezdim imar olunmuş gördüm,
Müslüman ülkelerini gezdim harabeler gördüm.

İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı
Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı.
Gelecekte yükselmek için dostları çekiştirmek yeni çıktı,
Bilmezdik önceleri bu beceri yeni çıktı.

Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
Her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın?
Önce hastalığı teşhis eyle; ancak ondan sonra deva için çareler ara.
Her merhemi her yaraya iyi gelecek sanırsan aldanırsın


Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı
Güçsüz olanın en belirgin hakkı saklı tutulur,
himaye görenleri her yerde korumak yeni çıktı


Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı
Namus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı
Hırsızlık çoğalıp sadakat sözü moda haline geldi, 
Namusu bitirdik, hamiyyet yeni çıktı

Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerafet
Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı
Düşmanlara dostları yermek bir incelik oldu; 
Başkalarına gönül dostlarından şikayet yeni çıktı

Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı
Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; 
Hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
Hainlere amma ki riayet yeni çıktı
Her ne kadar doğruyu söyleyenler de önceleri nefretle karşılanmışsa da 
Hainlere uyma yeni çıktı

Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât
Elfâz ile terfîh-i ra'iyyet yeni çıktı
Bütün düzenlemeler bazı kâğıtlar ile ilan olunur, 
Söz ile halkın refaha eriştirilmesi ise yeni çıktı

İsnâd-ı ta'assub olunur merd-i gayûra
Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıktı
Gayretli kişiler taassupla suçlanırken 
Dinsizlere özgü derin düşünce yeni çıktı

İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı
Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, 
Önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı

Milliyyeti nisyan ederek her işimizde 
Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı
Her işimizde millî benliğimizi unutarak
Batı düşüncesine körü körüne bağlılık yeni çıktı

Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık
Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık
Eyvah bu oyunda bizler yine yandık, 
Çünkü zarar ortada bu konuda bilmem biz ne kazandık